O časopisu

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplin jurisprudence a všech právnických profesí. Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Třikrát ročně vydává Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Křížkovského 8, IČ 61989592.

Ev. č. period. tisku: MK E 15579

ISSN 1801-0288 (Print)

ISSN 1805-9554 (Online)

ERIH PLUS – od 20. 5. 2016