O časopisu

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplin jurisprudence a všech právnických profesí. Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující viagra pas cher příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Třikrát ročně vydává Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Křížkovského 8, IČ 61989592.

Ev. č. period. tisku: MK E 15579

ISSN 1801-0288 (Print)

ISSN 1805-9554 (Online)

ERIH PLUS – od 20. 5. 2016

Pravidla publikační etiky AIO jsou založena na zásadách vytvořených Komisí pro publikační etiku (Committee on publication ethics, COPE)The Best practice guidelines for journal editors and Principles of transparency and best practice in scholarly publishing.

Obecné povinnosti a závazky vydavatele:

• vyvážené respektování požadavků a potřeb čtenářů a autorů;

• konstantní snaha o zkvalitnění časopisu;

• garance kvality publikovaných příspěvků;

• prosazování svobody projevu;

• zachování nedotknutelnosti a celistvosti akademických (vědeckých) výstupů;

• vyloučení obchodních zájmů snižujících vědecké (intelektuální) standardy;

• připravenost publikovat korekce, vysvětlení, revokace, popř. omluvy v případě potřeby.

Obecné povinnosti a závazky autorů:

• plagiátorství v jakékoliv formě je nepřijatelný a zakládá neetické publikační chování;

• autoři garantují, že předložené příspěvky jsou jejich vlastními původními výtvory;

• autoři zaručují, že předložené příspěvky nebyly již dříve publikovány, popř. že příspěvky nejsou zvažovány k publikaci v jiném periodiku;

• autoři náležitě dodržují systém citací a poznámek podle pravidel stanovených redakcí.

Obecné povinnosti a závazky recenzentů:

• recenzenti jsou připraveni být nápomocni vydavateli s tvorbou redakčních rozhodnutí;

• recenzenti zachází se všemi příspěvky jako s důvěrnými dokumenty;

• odborná erudice recenzentů odpovídá vědeckému zaměření předloženého příspěvku;

• recenzní práce jsou vykonávány dobrovolně;

• recenze musí být vyhotoveny ve lhůtě čtyř týdnů od jejich zadání vydavatelem;

• recenzenti jsou povinni odhalovat a upozorňovat na všechny podezřelé známky plagiátorství;

• recenze musí být vypracovány nestranně, konstruktivně a musí být založeny na relevantních věcných argumentech.