Pro autory

Každé číslo časopisu je standardně strukturováno na následující části:

Global Law Series: Tato část obsahuje práce psané výhradně v anglickém jazyce. Publikovány budou vědecké práce vycházející z originální výzkumné činnosti autora nebo kolektivu autorů, které jsou vnitřně členěny (hypotéza – rozbor problematiky – závěry), reflektují dosavadní stav vědeckého poznání v oblasti a relevantní literaturu z oboru. Práce jsou doplněny o poznámkový aparát a obsahují obvyklé množství citací. Obvyklý rozsah odborného článku je minimálně 18.000 znaků (10 normostran). Povinnou součástí práce je abstrakt a seznam klíčových slov.

Odborné články: Jedná se o vědecké práce psané v českém nebo slovenském jazyce vycházející z originální výzkumné činnosi autora nebo kolektivu autorů, které jsou vnitřně členěny (hypotéza – rozbor problematiky – závěry), reflektují dosavadní stav vědeckého poznání v oblasti a relevantní literaturu z oboru. Práce jsou doplněny o poznámkový aparát a obsahují obvyklé množství citací. Obvyklý rozsah odborného článku je 18.000 až 54.000 znaků (10 až 30 normostran). Povinnou součástí článku je abstrakt a seznam klíčových slov v jazyce práce a v anglickém jazyce.

Diskuze, názory a komentáře: Jedná se o originální vědecké práce prezentující individuální náhled autora nebo autorského kolektivu na vybrané otázky právní teorie a právní praxe. Jejich text je vnitřně strukturován, dostatečným způsobem reflektuje názory doktríny a je obvykle doplněn poznámkovým aparátem. Standardní rozsah je 3600 až 18.000 znaků (2 až 10 normostran).

Recenze a anotace: Část věnovaná recenzím odborných publikací čekých, slovenských i zahraničních autorů představující individuální náhled recententa na odbornou kvalitu, originalitu a přínos posuzované publikace. Obvyklý rozsah textu recenze je 1800 až 10.000 znaků (1 až 6 normostran).