Pokyny pro autory

Každý příspěvek musí být odevzdán ve formě požadované redakcí (podle následujícího vzoru). Příspěvek je nutno zpracovat ve formátu WORD 2000 / 2003 (*.doc, *.docx) nebo kompatibilním a v datové podobě jej doručit na emailovou nebo poštovní adresu redakce AIO.

Každý příspěvek prochází anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout bez další výzvy publikaci příspěvku, který nesplňuje požadavky na formu.

Proces posuzování:

Každý navrhovaný článek je hodnocen dvěma recenzenty. Hodnotitelé jsou vybíráni šéfredaktorem nebo pověřeným redaktorem, který se stará o to, aby recenzent nebyl v pracovním vztahu k zaměstnavateli autora. Na základě hodnocení rozhodne šéfredaktor, zda bude text přijat k publikaci nebo zda je nutná jeho revize nebo zda publikování článku odmítá. Standardní délka recenzního řízení je 8 týdnů.

STRUKTURA ČLÁNKU „VZOR“
Nadpis článku Právní aspekty ochrany deštných pralesů
Autor článku Josef Novák
Abstrakt (česky), Max. 5 řádků Abstrakt: Deštné lesy jsou významnou složkou života modré planety, o kte­rou se musíme starat. Lesy a pralesy se vyskytují na mnoha mís­tech planety.
Klíčová slova (česky) Max. 3 řádky Klíčová slova: deštné pralesy, ovzduší, znečistění, právní regulace
Abstrakt (anglicky) Max. 5 řádků Abstract: The rain forests are an important part of life of blue planet which needs our care. Woods and forests are found in many places of our planet Earth.
Keywords (anglicky) Max. 3 řádky Keywords: rain forests, air pollution,legal regulation
Text příspěvku by měl být vhodně členěn na jednotlivé odstavce. Každý odstavec na novém řádku. Pro poznámky pod čarou použít automatickou funkci. (Vložit/Poznámka pod čarou). Citace podle obvyklé formy. Podle rozsahu a zaměření bude příspěvek zařazen do příslušné sekce časopisu. Text viagra pas cher článku: Deštné lesy jsou významnou složkou života modré planety, o kte­rou se musíme starat. Lesy a pralesy se vyskytují na mnoha mís­tech planety Země a jsou významně ovlivňovány imisemi a emi­semi v mezinárodním měřítku, neboť klima planety nemá žádné hranice.
Jméno autora + tituly JUDr. Josef Novák
Domicil autora Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra práva životního prostředí
Kontakt na autora Kontakt: josef.novak@upol.cz